BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ≤ 600 Kg/Năm

×Đơn giá áp dụng cho khách hàng phát sinh chất thải nguy hại nhỏ hơn hoặc bằng 600Kg/năm