BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ 600KG

× Đơn giá chỉ áp dụng cho khách hàng phát sinh từ chất thải nguy hại từ 600kg/năm trở lên