3 quy trình thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định doanh nghiệp, cơ sở hoạt động có phát sinh CTNH phải báo cáo quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH. Xong nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hiểu về quy trình thực hiện báo cáo này

Chuyển giao chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa nhiều yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, dễ gây ngộ độc và đặc tính nguy hại khác. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải:

-Có trách nhiệm chuyển giao CTNH cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép hành nghề quản lý CTNH phù hợp.

-Có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc chuyển giao xử lý CTNH, thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định tại phụ lục 3 TT 36/2015/TT-BTNMT.

Lập chứng từ chất thải nguy hại

Một bộ Chứng từ CTNH gồm 9 liên cùng nội dung.

Đại diện doanh nghiệp ký, đóng dấu vào phần xác nhận của chủ nguồn thải.

Tại thời điểm chuyển giao chất thải, chủ nguồn thải giữ liên số 1.

Sau khi xử lý, chủ xử lý CTNH có trách nhiệm xác nhận chứng từ liên 4,5 và trả cho chủ nguồn thải.

Liên 5 chứng từ CTNH , Chủ nguồn thải nộp vào báo cáo quản lý CTNH.

Liên 4 chứng từ CTNH, Chủ nguồn thải lưu trữ với thời hạn 5 năm.

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Lập BCQL CTNH theo mẫu quy định tại Phụ Lục 4 A của TT 36/2015/TT-BTNMT, định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Tại điều 7 khoản 6 điểm a của TT 36/2015/TT-BTNMT

— Môi trường Á Châu —