NHẬN NGAY SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI DOANH NGHIỆP
Dựa Trên Quy Định Mới Nhất Của Pháp Luật Việt Nam Về Chất Thải và Môi Trường

Tại Sao Ebook Này Cần Thiết Cho Bạn?

Sổ tay được tổng hợp từ các quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam về Môi Trường Và quản lý Chất thải, và các hoạt động thực tiễn.
Sổ tay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chất thải nguy hại và nắm vững các quy định trong quản lý, tổ chức thực hiện quản lý và đạt yêu cầu
Đảm bảo cho môi trường và sự phát triển bền vững, là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển ngày càng thịnh vượng.

PHẦN 1 : QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

- LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI - LƯU TRỮ CHẤT THẢI NGUY HẠI - CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI NGUY HẠI - CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI - BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

PHẦN 2: CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN SỔ TAY QUA EMAIL

Sau khi đăng ký quý khách hàng sẽ nhận được Ebook qua Email