303c4873a95a4804114b

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG VÀ CÁC MỨC XỬ PHẠT

Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTR CNTT) là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhưng không thuộc chất thải nguy hại. Để đảm bảo Doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật về CTR CNTT, Môi Trường Á Châu cung cấp đến Quý Doanh nghiệp một số quy định pháp luật liên quan.

Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTR CNTT

  1. Thực hiện trách nhiệm phân định, phân loại, lưu giữ CTR CNTT theo quy định sau:
  • CTR CNTT phải được phân định, phân loại riêng với chất thải nguy hại, trường hợp không thể phân loại được thì phải quản lý theo quy định về chất thải nguy hại
  • Việc phân định, phân loại, lưu giữ CTR CNTT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
  1. Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng hoặc ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTR CNTT.
  2. Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý CTR CNTT trong báo cáo giám sát môi trường/Báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

(Điều 29, 30 Nghị định 38/2015/NĐ-CP)

Ngoài các quy định trên, tại các cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT quy định: “Các cơ sở, hộ kinh doanh, dịch vụ phải áp dụng các biện pháp phân loại chất thải rắn, không xả chất thải rắn vào hệ thống thoát nước; chuyển giao chất thải rắn cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định“.

muc phạt

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2014 và Công văn số 11891/STNMT-TTr ngày 15/11/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2018, vừa qua, UBND Quận 11 đã ban hành Kế hoạch 13/KH-UBND về kiểm tra định kỳ việc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận 11 năm 2018.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra các cơ sở phát sinh CTR CNTT, xử lý nghiêm các hành vi theo thẩm quyền, không để tình trạng CTR CNTT trộn lẫn chất thải sinh hoạt làm tăng ngân sách cho công tác xử lý.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, Quý Doanh nghiệp thực hiện đúng và đủ các trách nhiệm của chủ nguồn thải CTR CNTT như đã được nêu ở trên.

Trường hợp có vướng mắc, Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ 1900 54 54 50 hoặc gửi câu hỏi về info@moitruongachau.com để được giải đáp.

—Môi Trường Á Châu—