Capture

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM THEO THÔNG TƯ 36/2015/TT-BTNMT

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ là báo cáo mà chủ nguồn thải phải nộp định kỳ hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua đó Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê, theo dõi số lượng, phương pháp xử lý mà chủ nguồn thải đã thực hiện từ đó khắc phục được những tồn tại và có biện pháp bảo vệ môi trường tốt hơn. Sau đây, Môi Trường Á Châu xin giới thiệu đến các bạn cách lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm.

Lập và nộp các báo cáo:

Chủ nguồn thải CTNH phải Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động;

Nội dung báo cáo quản lý CTNH định kỳ của chủ nguồn thải CTNH được hướng dẫn chi tiết trọng video sau đây:

Trên đây là Hướng dẫn thưc hiện Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm, mọi thắc mắc xin gửi về hỗ trợ trực tuyến tại www.moitruongachau.com hoặc liên hê 1900 54 54 50 để được giải đáp và hỗ trợ chính xác nhất!

Trân trọng!

—Môi Trường Á Châu—