370_crop__hsmt

CÁC LOẠI HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ

370_crop__hsmt

Các loại Hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có. Ảnh: Môi Trường Á Châu

Để một dự án có thể đi vào hoạt động và duy trì hoạt động thì Doanh nghiệp cần phải thực hiện rất nhiều hồ sơ môi trường.

Hồ sơ môi trường là các hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm bảo vệ môi trường giữa Doanh nghiệp với cơ quan quản lý môi trường và với cộng đồng, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường xung quanh trong quá trình dự án đi vào hoạt động. Việc thực hiện các hồ sơ môi trường là bắt buộc, nếu Doanh nghiệp không thực hiện theo Quy định của pháp luật thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn.

Căn cứ vào quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh mà Doanh nghiệp cần có một hoặc một số các hồ sơ môi trường sau đây:

Xem ngay:

Trước khi đi vào hoạt động

1. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đối tượng phải thực hiện báo cáo ĐTM bao gồm:

– Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
– Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
– Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
Được quy định cụ thể tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

2. Quyết định phê duyệt ĐTM

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo ĐTM đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm phê duyệt báo cáo ĐTM; trường hợp không phê duyệt phải trả lời cho chủ dự án bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường theo ĐTM

Các trường hợp được quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trên cơ sở báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

4. Kế hoạch bảo vệ môi trường (Thay thế cho Cam kết bảo vệ môi trường trong Luật BVMT 2005)

Đối tượng thực hiện bao gồm:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng, dự án phải thực hiện báo cáo ĐTM.

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (được quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP), đồng thời không thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo ĐTM.

Sau khi đi vào hoạt động

1. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 04 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo ĐTM nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

2. Báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Trên cơ sở Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, chủ cơ sở, sản xuất kinh doanh, dịch vụ tiến hành đầu tư, xây lắp, cải tạo các công trình bảo vệ môi trường bảo đảm theo yêu cầu tại Đề án và gửi văn bản báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình đến cơ quan thẩm định, phê duyệt.

3. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 04 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường.

4. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tất cả các Doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn,… có xả thải đều phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Ngoài ra, tùy vào điều kiện hoạt động thực tế mà Doanh nghiệp có thể thực hiện thêm các hồ sơ môi trường sau:

1. Giấy phép xả nước thải

2. Sổ chủ nguồn thải

3. Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

4. Giấy phép khai thác nước mặt

5. Giấy phép khai thác nước dưới đất

6. Báo cáo hiện trạng khai thác nước

Để hỗ trợ một cách tốt nhất cho Quý Doanh nghiệp, trong thời gian tới Môi Trường Á Châu sẽ có các bản tin làm rõ nội dung của từng hồ sơ môi trường đã được đề cập ở phần trên. Mời Quý Doanh nghiệp quan tâm và theo dõi!

—Môi Trường Á Châu—